تبلیغات
احکام شرعی - معرفى بنى امیه
 
احکام شرعی
دینی و مذهبی عکس ماه محرم
سه شنبه 8 مهر 1393 :: نویسنده : محسن
3 - معرفى بنى امیه
به طورى كه در صفحات گذشته اشاره نمودیم ، عدالت و دشمنى (بنى امیه ) با خاندان پیامبر صل علیه و آله و سلم عمیق و ریشه دار بوده و منحصر به دوران پیامبر و صدر اسلام نبود، بلكه آنگاه كه این خانواده به حكومت دست یافت و معاویه به قدرت رسید، این دشمنى را به صورت شدیدتر و با محاسبه دقیق تر اجرا نمود؛ زیرا اینك نه رسول خدا صل علیه و آله و سلم در حیات است و نه مانند گذشته جنگ و مبارزه با ظواهر اسلام صحیح است و لذا باید این عداوت را به اهل بیت پیامبر و حامیان واقعى اسلام متوجه و در جانشینان به حق رسول الله متمركز سازند و این در شرایطى است كه اكثر مردم از حقیقت امر، بى اطلاع و توده جامعه به ظواهر امر، دلبسته اند و از درك حقایق غافلند، در اینجاست كه حسین بن على علیه السلام با بیان عمق دشمنى بنى امیه و تكرار آن در مناسبتهاى مختلف ، خواسته است 3 - معرفى بنى امیه
به طورى كه در صفحات گذشته اشاره نمودیم ، عدالت و دشمنى (بنى امیه ) با خاندان پیامبر صل علیه و آله و سلم عمیق و ریشه دار بوده و منحصر به دوران پیامبر و صدر اسلام نبود، بلكه آنگاه كه این خانواده به حكومت دست یافت و معاویه به قدرت رسید، این دشمنى را به صورت شدیدتر و با محاسبه دقیق تر اجرا نمود؛ زیرا اینك نه رسول خدا صل علیه و آله و سلم در حیات است و نه مانند گذشته جنگ و مبارزه با ظواهر اسلام صحیح است و لذا باید این عداوت را به اهل بیت پیامبر و حامیان واقعى اسلام متوجه و در جانشینان به حق رسول الله متمركز سازند و این در شرایطى است كه اكثر مردم از حقیقت امر، بى اطلاع و توده جامعه به ظواهر امر، دلبسته اند و از درك حقایق غافلند، در اینجاست كه حسین بن على علیه السلام با بیان عمق دشمنى بنى امیه و تكرار آن در مناسبتهاى مختلف ، خواسته است گوشه اى از این واقعیت را ابراز كند و پرده از افكار پلید و عقاید خطر ناك و تحریف در دین كه به وسیله امویان به وجود آمده است ، كنار بزند و آتش كینه و عداوت آنان در نسبت به اهل بیت كه شعله آن با هیچ عاملى بجز ریختن خون فرزندان پیامبر، فرو نخواهد نشست و در اجراى دشمنى خود با اهل بیت به كمتر از قتل حسین علیه السلام و یارانش و اسارت فرزندانش راضى نخواهد گردید، برملا سازد. ولى مهم این است كه بدانیم چون این عداوت ، ریشه فكرى - اعتقادى دارد، لذا منحصر به دوران پیامبر صل علیه و آله و سلم و ائمه نیست بلكه در هر زمان و عصرى ، بنى امیه هایى وجود دارند كه با اسلام و مسلمین در جنگ و ستیز هستند و به عقیده خود تا اسلام را سركوب و تا مسلمانان را از صحنه خارج نكنند و آنان را به زنجیر ذلت نكشند، خواب راحت به چشمشان نخواهد رفت .
بنى امیه پیروان شیطان
1 / 3 - ان هولاء قد لزموا طاعة الشیطان ، و تركوا طاعة الرحمان ، و اظهروا الفساد، و عطلوا الحدود، و استاثروا بالفى ء و احلوا حرام الله و حرموا حلاله ... (17)
(و اینان ( بنى امیه ) اطاعت خدا را ترك و اطاعت شیطان را بر خود فرض نموده اند. فساد را ترویج و حدود و قوانین الهى را تعطیل كرده اند. بیت المال را بر خود اختصاص داده اند. حرام خدا را حلال و حلال او حرام كرده اند ).
این جملات ، در معرض بنى امیه فرازهایى از سخنرانى حسین بن على علیه السلام است كه در (منزل بیضه ) خطاب به یاران خود و سپاهیان (حر بن یزید ریاحى ) ایراد فرمود.
بنى امیه دشمنان مسلمانان و اهل بیت (ع )
2/3 - و حششتم علینا نار الفتن التى جناها عدوكم و عونا، فاصبحتم البا على اولیائكم ، و یدا علیهم لاعدائكم (18)
(و شما (مردم كوفه ) آتش فتنه اى را كه (بنى امیه ) دشمن شما و دشمن ما برافروخته بود، بر علیه ما شعله ور ساختید و به حمایت از دشمانتان بر علیه پیشوایانتان فتنه بر پا نمودید ).
این جمله ، از فرازهاى دومین سخنرانى حسین بن على علیه السلام در روز عاشورا است .
3 / 3 - یا ابا هرم ! ان امیه شتموا عرضى فصبرت ، و اخذوا مالى فصبرت ، و طلبوا دمى فهربت ، و ایم الله لیقتوا نى فیلبسهم الله ذلا شاملا و سیفا قاطعا (19)
(اى ابا هرم ! بنى امیه با فحاشى و ناسزاگویى ، احترام مرا در هم شكستند، صبر و سكوت اختیار نمودم ، ثروتم را از دست گرفتند، باز شكیبایى كردم و چون خواستند خونم را بریزند، شهر و دیار خویش را ترك نمودم . و به خدا سوگند! همان بنى امیه مرا خواهند كشت و خداوند آنها را به ذلتى فراگیر و شمشیرى بران مبتلا خواهد نمود ).
این جمله را امام علیه السلام در (منزل رهیمه ) در پاسخ به نام (ابوهرم ) فرمود، آنگاه كه سؤ ال كرد یابن رسول الله ! چه عاملى شما را واداشت كه از حرم جدتان خارج شوید؟
4 / 3 - یا ابن العم !... و الله لا یدعونى حتى یستخرجوا هذه العلقة من جوفى (20)
(پسر عم ! به خدا سوگند! بنى امیه دست از من بر نمى دارد مگر اینكه خون مرا بریزند ).
امام این جمله را در ضمن پاسخ به (عبدالله بن عباس ) كه مخالف سفر آن حضرت به عراق بود، ایراد فرمود.
5/3 - كانى باوصالى تقطعها عسلان الفوات بین النواویس و كربلا فیملان منى اكراشا جوفا و اجریه سغبا (21)
(گویا مى بینم كه درندگان بیابانها (پیروان بنى امیه ) در سرزمینى در میان نواویس و كربلا، اعضاى بدن مرا قطعه قطعه و شكمهاى گرسنه خود را سیرو انبانهاى خود را پر مى كنند ).
امام علیه السلام این جمله را در ضمن خطبه اى در شب هشتم ذیحجه سال شصت در مكه ایراد فرمود و صبح همان روز به سوى عراق حركت نمود.
6/3 - و ایم الله ! لو كنت فى ثقب جحر هامة من هذه الهوام لا ستخر جونى حتى یقضوا فى حاجتهم ... (22)
(بخدا سوگند! اگر در آشیانه پرنده اى هم باشم ، (بنى امیه ) مرا بیرون خواهند كشید تا با كشتن من به خواسته خود نایل گردند ).
حسین بن على علیه السلام این جمله را در پاسخ (عبدالله بن زبیر ) در مكه فرمود كه او باطن به خارج شدن آن حضرت از مكه راضى و خوشحال بود، ولى در ظاهر امر، پیشنهاد اقامت در مكه و گاهى وعده كمك و مساعدت هم مى داد!!
7 / 3 - ان هواء اخافونى و هذه كتب اهل الكوفة و هم قاتلى (23)
(از طرفى اینان (بنى امیه ) مرا تهدید و تخویف نمودند و از طرف دیگر، اهل كوفه این همه دعوتنامه براى من فرستادند و همین مردم كوفه هستند كه ( به دستور بنى امیه ) مرا به قتل خواهند رسانید ).
این جمله ، بخشى از پاسخ حسین بن على علیه السلام است به سؤ ال شخصى كه در مسیر عراق با آن حضرت ملاقات كرده و سؤ ال نمود یابن رسول الله ! پدر و مادر فداى تو باد! چه انگیزه اى شما را از شهر و دیار خود به این بیابان بى آب و علف كشانده است ؟
8 / 3 - یا عبدالله !... و الله لاید عونى حتى یستخرجوا هذه العلقة من جوفى . (24)
(اى بنده خدا! بنى امیه دست از من بر نمى دارند تا اینكه خون مرا بریزند ).
این جمله را نیز آن حضرت در منزل (بطن عقبه ) در نزدیكى كربلا در پاسخ شخصى به نام (عمرو بن لوذان ) فرمود؛ زیرا وى كه در این منزل به قافله آن حضرت ملحق شده بود سؤ ال كرد ابن رسول الله مقصد شما كجاست در پاسخ وى جمله بالا را ایراد فرمود.
9 / 3 - ... و تقرقوا فى سوادكم و مدائنكم ، فان القوم انما یطلبوننى ، و لو اصابونى لذهلوا عن طلب غیرى . (25)
(... و هر یك از شما به شهر و دیار خویش متفرق شوید، زیرا اینان تنها در تعقیب من هستند و اگر بر من دست یابند، كارى با دیگران ندارند ).
امام علیه السلام این جمله را در شب عاشورا و در ضمن سخنرانى خود، خطاب به یاران خویش ایراد فرمود.

نوع مطلب : محرم و عاشورا، 
برچسب ها : معرفى بنى امیه، بنى امیه پیروان شیطان، دشمنان مسلمانان و اهل بیت، آشنایی با، بنی امیه، چه کسی بود، زندگی،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 17 مرداد 1396 01:04 ق.ظ
Everything is very open with a very clear clarification of the issues.
It was definitely informative. Your website is
very helpful. Thanks for sharing!
شنبه 14 مرداد 1396 06:59 ق.ظ
If some one wants to be updated with hottest technologies then he must be go to see this web page and be
up to date daily.
شنبه 7 مرداد 1396 12:41 ب.ظ
Normally I don't read article on blogs, but I wish to say that this write-up very compelled
me to take a look at and do it! Your writing taste has been amazed me.
Thank you, very great post.
جمعه 18 فروردین 1396 02:10 ب.ظ
Amazing! This blog looks just like my old one! It's on a entirely different topic but
it has pretty much the same page layout and
design. Excellent choice of colors!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

احکام دینی و مذهبی
جهت تبادل لینک وب م ارا لینک کرده از طریق قسمت ارسال پیوند میتوانید لینک شوید

نظر یادتون نره

مدیر وبلاگ : محسن
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :