تبلیغات
احکام شرعی - طهارت
 
احکام شرعی
دینی و مذهبی عکس ماه محرم
دوشنبه 28 تیر 1389 :: نویسنده : محسن

درس دوم : طهارت 
همانطور كه در درس گذشته گفتیم ، مجموعه برنامه هاى عملى در اسلام ، احكام است كه از جمله احكام ، واجبات بوده و بخشى از واجبات ، نماز است كه از بهترین عامل ارتباط با خداوند است و از مقدمات آن ، طهارت مى باشد.
طهارت داراى دو شاخه است :
الف - طهارت باطنى كه با وضو، غسل و تیمم بدست مى آید و باید با قصد قربت انجام شود.
ب - طهارت ظاهرى كه عبارت است از طهارت بدن و لباس نمازگزاران كه در آن قصد شرط نیست ، هر چند اگر قصد قربت كند اجر و ثواب دارد و باید توجه داشت كه مساءله طهارت غیر از پاكیزگى و نظافت است و چه بسا كه چیزى پاكیزه است ولى از نظر احكام ، نجس مى باشد، مثل لباسى كه آلوده به آب نجس باشد.
اینك به بحث پیرامون و نجاست مى پردازیم :
طهارت و پاكیزگى در اسلام شرط اصلى نیایش با خداست . كسى كه مى خواهد نماز بخواند باید مقدمات آن را كه طهارت بدن و لباس و سجده گاه است فراهم كند و اگر نجس باشد، آنها را طاهر نماید و لازم است كه براى نمازش وضو بگیرد.
وضو:  
نمازگزاران قبل از انجام نماز باید وضو بگیرد و طهارت معنوى به دست آورد آنگاه رو بسوى خالق یكتا كند و راز و نیاز نماید.
چنانكه نمازگزار غسل بر او لازم باشد باید غسل كند و اگر وضو و غسل ممكن نباشد باید بجاى غسل و وضو تیمم نماید.
چگونگى وضو:  
1 - صورت را از رستنگاه مو تا چانه مى شوید.
2 - دست راست را از مرفق تا انتهاى انگشتان مى شوید.
3 - دست چپ را از مرفق تا انتهاى انگشتان مى شوید.
4 - با رطوبت دست راست جلوى سر را مسح مى كند.
5 - با رطوبت آن ، از نوك انگشتان تا برآمدگى پا مسح مى نماید.
6 - با رطوبت دست چپ به همین صورت پاى چپ را مسح مى كند.
مسائل مسح :  
1 - مسح لازم نیست به اندازه كف دست باشد بلكه به اندازه یك انگشت هم كافى است .
2 - اگر موهاى اطراف سر در جلو سر جمع كرده باشند باید آنها را عقب زد و روى موى جلو سر مسح نمود.
3 - نباید دست را نگه بدارند و سر و یا پا را به آن مسح كنند.
4 - رطوبت دست باید بقدرى باشد كه روى سر و پا اثر بگذارد. چنانچه در تابستان آب دست سریع خشك شود، مى توان از رطوبت صورت گرفت و مسح نمود.
5 - اگر جاى مسح یا موى جلو سرتر باشد اگر رطوبت دست بیشتر از آن باشد مى توان مسح كشید والا باید آن را خشك كرد.
6 - جاى مسح نباید چیزى قرار بگیرد كه مانع از رسیدن رطوبت به آن باشد مثل چسب و غیره .
7 - محل مسح باید پاك باشد و چنانچه نجس باشد باید قبل از مسح ، آن را طاهر كرد.
شرط وضو:  
1 - باید آب وضو مطلق - مباح و پاك باشد
2 - ظرف آب از طلا و نقره و یا غصبى نباشد.
3 - وضو باید پشت سر هم انجام گیرد و نباید بین اعضاء فاصله انداخت كه این را در اصطلاح موالات گویند و همینطور باید به ترتیب وضو گرفت ، یعنى اول صورت بعد دست راست و دست چپ بعد مسح سر، سپس ‍ مسح پاها.
4 - نباید آب براى شخص وضو گیرنده ضرر داشته باشد.
5 - وضو را باید بقصد قربت انجام داد نه براى ریا و خودنمایى .
احكام و شرائط وضو:  
1 - وضو گرفتن از نهرهاى بزرگ كه نمى داند صاحب آن راضى است یا نه اشكال ندارد.
2 - اگر بر روى دست وصورت لكه هاى رنگ است چنانچه رنگ ، جرم داشته و پوست را پوشانده باشد باید پاك گردد ولى اگر تنها رنگ ، مانده و جرم نداشته باشد اشكال ندارد.
3 - در وضو نباید از دیگران كمك گرفت در این صورت اگر شخص دیگرى بر دست و صورت انسان آب بریزد و یا مسح او را بكشد وضو باطل است . مگر آنكه خود، قدرت انجام این كار را نداشته باشد.
4 - اگر وقت نماز طورى تنگ باشد كه اگر وضو بگیرد نماز، قضا مى شود باید بجاى وضو تیمم بگیرد.
وضوى جبیره :  
پارچه یا باند و دوائى كه بر زخم مى گذارند جبیره نام دارد .اگر محل وضوى شخص در اثر زخم و یا شكستگى پیچیده باشند و آب برایش ضرر داشته باشد نباید آب بر روى آن كه ضرر دارد بریزد بلكه باید با دست تر، بر آن كه بكشد كه این وضو را وضوى جبیره اى مى گویند.
اگر جاى مسح ، بخاطر زخم ، باند پیچى شده باشد باید پارچه طاهرى را بر روى آن بیندازند و روى آن را مسح نمایند و اگر باند طاهر باشد نیاز به انداختن پارچه را ندارد.
كارهاى زیر نیاز به وضو دارد:  
1 - براى خواندن نماز بجز نماز میت كه وضو نمى خواهد.
2 - براى انجام طواف خانه خدا در عمره یا حج ، خواه واجب باشد، یا مستحب .
3 - براى دست زدن به نوشته قرآن یا نام خداوند ولى دست زدن به ترجمه قرآن اشكالى ندارد.
4 - دست زدن به نامهاى معصومین علیه السلام (بنابر احتیاط واجب )
شك در وضو:  
1 - اگر در بین نماز شك كند وضو گرفته یا نه نمازش باطل وباید وضو بگیرد ولى اگر بعد از نماز شك كند نمازش صحیح و براى نماز بعد وضو بگیرد.
2 - كسى كه وضو گرفته و نمیداند وضویش باطل شده یا نه وضویش باقى است ولى كسى كه مى داند وضویش باطل شده و نمى داند وضو گرفته یا نه باید وضو بگیرد.
شك در وضو:  
1 - اگر در بین نماز شك كند وضو گرفته یا نه نمازش باطل و باید وضو بگیرد ولى اگر بعد از نماز شك كند نمازش صحیح و براى نماز بعد وضو بگیرد.
2 - كسى كه وضو گرفته و نمى داند وضویش باطل شده یا نه وضویش باقى است ولى كسى كه میداند وضویش باطل شده و نمى داند وضو گرفته یانه باید وضو بگیرد.
3 - كسى كه وضو گرفته و حدثى از او سر زده مثلا ادرار كرده یا بادى از او خارج شده ولى نمى داند كدامیك جلوتر بوده اگر در بین نماز است باید نماز را بشكند و وضو بگیرد. ولى اگر بعد از نمازش باشد صحیح و براى نمازهاى بعد باید وضو بگیرد.
چیزهایى كه وضو را باطل مى كند:  
1 - ادرار 2 - مدفوع 3 - بادى كه از انسان خارج مى شود 4 - خوابیكه انسان چیزى نبیند و چیزى نشوند 5 - مستى و بیهوشى 6 - استحاضه زنان 7- جنابت .
تیمم :  
در صورتیكه آب نباشد یا آنكه به عللى براى نمازگزار ضرر داشته باشد بجاى وضو تیمم مى گیرد. دستور تیمم بدل از وضو:
1: نیت ، 2 - زدن كف دو دست بر چیزى كه تیمم بر آن صحیح است ، مانند خاك یا شن یا سنگ تمیز و پاك .
3 - كشیدن تمام كف هر دو دست بتمام پیشانى و دو طرف آن از جایى كه موى سر مى روید تا ابروها وبالاى بینى و احتیاطا باید، روى ابروها هم كشیده شود.
4 - كشیدن تمام كف دست چپ بتمام پشت دست راست .
5 - كشیدن تمام كف دست راست بر تمام پشت دست چپ .
مواردى كه باید تیمم كرد:  
در این موارد بجاى وضو و غسل باید تیمم كرد:
1 - تهیه آب بقدر وضو یا غسل ممكن نباشد.
2 - اگر از استعمال آب بر بدن خود بترسد به اینكه بیمارى در او پیدا شود. 3 - جائیكه بترسد اگر آب را بمصرف وضو برساند خودش یا دیگران از تشنگى بمیرد.
4 - كسیكه بدن یا لباسش نجس است و آب بمقدار طاهر كردن داشته باشد.
5 - هر گاه وقت بقدرى تنگ باشد كه اگر وضو یا غسل كند نمازش قضا مى شود.
به پرسشهاى زیر پاسخ دهید:  
1 - اعمال وضو چیست ؟
2 - مقدار واجب مسح سر و پا چه مقدار است ؟
3 - كسى كه خودش نمى تواند وضو بگیرد چكار كند؟
4 - موالات در وضو چیست ؟ آن را بیان كنید.
5 - اگر محل جبیره نجس باشد تكلیف چیست ؟
6 - در چه مواردى باید وضوى جبیره گرفت ؟
7 - در چه مواردى باید تیمم كرد؟
نوع مطلب : احکام پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:35 ب.ظ
Hmm is anyone else encountering problems with
the pictures on this blog loading? I'm trying to
find out if its a problem on my end or if it's the blog. Any suggestions would be greatly
appreciated.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

احکام دینی و مذهبی
جهت تبادل لینک وب م ارا لینک کرده از طریق قسمت ارسال پیوند میتوانید لینک شوید

نظر یادتون نره

مدیر وبلاگ : محسن
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :