تبلیغات
احکام شرعی - احکام پسران
 
احکام شرعی
دینی و مذهبی عکس ماه محرم
پنجشنبه 28 مرداد 1389 :: نویسنده : محسن

سخنى با خواننده
نظر به این كه مردان و زنان و پسران و دختران در بیشتر مسائل شرعى ، با هم مشتركند ولى در پاره اى از مسائل از هم جدا مى باشند، و هر گروه براى خود احكام ویژه اى دارد ما بر آن شدیم كه براى هر گروه بطور جداگانه احكامى را تهیه كنیم كه مورد اختلاف فقها و مراجع تقلید نباشد و هر كس از هر مجتهدى كه تقلید مى كند بتواند به مسائل عمل كند و گاهى كه ناچار به ذكر مساءله مورد اختلاف شده ایم در پاورقى آورده ایم .
در پایان باید از برادر محترم و دانشمند، جناب آقاى فلاح زاده كه در تنظیم مسائل و مباحث كتاب ، همكارى نموده ایم ، تشكر نماییم .
با تقدیم احترام - قم سید مهدى آیت اللهى (دادور) 5/5/80
درس اول : شناخت احكام
ارزش انسان در این است كه تلاش كند برنامه زندگى خود را بر اساس قوانین و مقررات اسلامى پایه گذارى نماید این مقرارت عبارتند از:
1 - مبانى اعتقادى كه شامل اصول دین است . این نوع چون مربوط به اساس دین است باید از روى دلیل باشد، هر چند كه دلیل ساده باشد. در این صورت در مسائل اعتقادى و اصول دین ، جاى تقلید نیست .
2 - احكام یا دستورات عملى كه مربوط به فروع دین است .این نوع چون مربوط است به فروع دین و كارهایى كه انسان باید انجام دهد مربوط مى شود به احكام و دستورات دین كه از طریق تقلید و پیروى از مجتهد و كارشناس متخصص صورت مى گیرد.
3 - اخلاق كه مربوط است به پرورش روح سالم سازى روان و ایجاد صفات پسندیده در انسان .
مسائل اخلاقى گاهى بصورت اخلاق عملى و سیره زندگى امامان و بزرگان مطرح مى شود و گاهى به صورت اخلاق نظرى است كه از طریق آشنایى به احادیث و روایات بدست مى آید.
باید توجه داشت كه احكام اسلامى به دو دسته تقسیم مى شود: 
1 - تكلیفى :
احكامى است كه وظیفه انسان را نسبت به رفتار خود مشخص مى كند مثل اینكه عملى واجب یا حرام یا مستحب یا مباح و یامكروه است .
2 - وضعى : 
حكمى است كه شرع غیر از آن پنج قسم در مورد عملى كه انسان انجام داده و یا وضعى كه پیش آمده ، آورده باشد.
واجب - 
كارى است كه انجام آن لازم و ترك آن كیفر الهى دارد مثل نماز و روزه
مستحب - 
كارى است كه انجام آن داراى ثواب است و ترك آن كیفرى ندارد مثل نمازهاى مستحبى .
مكروه - 
كارى است كه ترك آن خوب و ثواب دارد و انجام آن كیفرى بدنبال ندارد مثل خواندن نماز مستحبى در خستگى .
مباح - 
كارى كه انجام آن مساوى است نه داراى كیفرى است و نه ثواب و اجرى دارد كه بسیارى از كارهاى روزمره انسان مثل آب آشامیدن - غذا خوردن از این نوع است .
انسان براى بدست آوردن احكام دینى مى تواند یكى از این سه راه را انتخاب كند:
1 - اجتهاد 2 - احتیاط 3 - تقلید
اینك به توضیح هر یك مى پردازیم :
1 - اجتهاد: 
اجتهاد در لغت به معنى سعى وتلاش و در اصطلاح فقهى عبارت از بدست آوردن احكام از قرآن - سنت - عقل و اجماع است . سنت عبارت از مجموعه گفتار معصومین و رفتار آنان و تقریر و امضاى ایشان و اجماع همان اتفاق فقهاست بر حكمى از احكام دینى .
2 - احتیاط: 
عبارت است از عمل كردن به احكام ، به نحوى كه انسان یقین كند به وظیفه اش عمل كرده است در اینصورت عمل به احتیاط براى كسانى است كه موارد احتیاط را بشناسند و این خود، كار دشوارى است .
3 - تقلید: 
تقلید عبارت است از عمل شخص مكلف به دستورات مجتهد جامع الشرایط، بنابراین بر هر شخص مكلفى كه مجتهد نیست و طریق احتیاط را نمى شناسد و یا مى شناسد ولى نمى خواهد عمل كند، لازم است بخاطر صحیح بودن عبادتش ، به یكى از مجتهدین جامع الشرایط رجوع نموده و از او تقلید نماید.
مى دانیم كه تقلید یك مساءله فطرى است و چیزى نیست كه اسلام از خود براى ما آورده باشد بلكه هر كسى به حكم فطرت خداداد خویش ، در مسائلى كه نمى داند و یا نیاز جسمى و یا روانى او مى طلبد به متخصص فن مراجعه مى كند تا مشكل او حل شود در این صورت بیمار به پزشك ، شاگرد به معلم و جاهل به مسائل شرعى ، به متخصص این فن كه مجتهد جامع الشرایط است مراجعه مى نماید.
تقلید بر دو نوع است : 
1 - تقلید كوركورانه : 
عبارت از كارى است كه انسان بدون آگاهى و توجه به این كه آیا این تقلید برایش سودمند است یا زیان آورد، از دیگران الگو بگیرد و رفتار و گفتار دیگران را براى خود سرمشق قرار دهد.
2 - تقلید آگاهانه : 
عبارت از این است كه انسان در مسائلى كه آگاهى ندارد و نمى فهمد، به متخصص فن مراجعه مى كند و هر دستورى را كه او صادر كند انجام مى دهد و یكى از این موارد تقلید، پیروى مردم از مجتهد جامع الشرایط است .
تعدد مراجع تقلید چرا؟
بعضى ها مى پرسند كه ما چون قرآن و مذهب و پیامبرمان یكى است باید مرجع تقلیدمان هم یكى باشد چرا باید در یك زمان چند مجتهد وجود داشته باشند و در زمانى كه همه آنها در یك سطح علمى هستند شخص ‍ مختار است از هر كدام كه مى خواهد تقلید كند.
براى پاسخ باید توجه داشت كه مكتب تشیع بر خلاف سایر فرق اسلامى براى علم ارزش قایل است و مى گوید هر كسى كه تحصیل دینى كند و به مرحله استنباط و استخراج احكام شرعى برسد خود مجتهد است و نباید از دیگرى تقلید كند و دیگران مى توانند و از او تقلید كنند. حال اگر از میان ده نفر مجتهد جامع الشرایط متساوى ، یكى را انتخاب كنیم و نه نفر دیگر را عقب بزنیم علم را محكوم كرده ایم ، و این كار براى مكتبى كه خود را مترقى مى داند درست نیست پس وجود تعدد مراجع و مقلدین ، خود شاهد زنده بر بها دادن به علم و دانش است در حالى كه در سایر فرق اسلامى مانند اهل سنت هر فرقه و گروهى باید از اندیشه هاى فقهى رئیس و مؤ سس آن پیروى كند.
شرایط مرجع تقلید: 
شخصى كه انسان او را بعنوان مرجع تقلید برمى گزیند باید داراى شرائط زیر باشد:
1 - عادل باشد، یعنى واجبات را انجام دهد و از گناهان دورى جوید .
2 - زنده باشد، بنابر این از مجتهد مرده نمى شود تقلید كرد ولى اگر در زمان حیات مجتهدى از او تقلید كرده وقتى كه از دنیا رفت مى تواند همچنان بر تقلید او باقى ماند.
3 - مرد باشد.
4 - بالغ باشد.
5 - شیعه دوازده امامى باشد.
6 - حلال زاده باشد.
7 - بعضى از فقهاء تقلید اعلم را بعنوان فتوا و بعضى را بصورت احتیاط واجب ، بیان مى كنند.البته تشخیص اعلم حتى میان اهل و دانش بسیار مشكل است و ممكن است یك مجتهد در قسمتى از مسائل فقهى مثل نماز مثلا تبحر و تسلط بیشترى داشته باشد ولى مجتهد دیگر، در مبحث دیگرى مثل طهارت و پاكیزگى تسلطش بیشتر باشد در این صورت اگر اعلمیت یك مجتهد از راه شناخت خود انسان یا توسط شهادت دو نفر عالم عادل یا از راه تاءیید گروهى از عالمان دین ، كه توان تشخیص اعلمیت را دارند، به دست بیاید باید همگى او را بعنوان مرجعیت عامه انتخاب كنند حتى اگر احتمال اعلمیت او را بدهند مقدم است .
پاسخ به چند سؤ ال : 
س 1 - از چه راهى مى توان فتواى مجتهد را بدست آورد؟
ج - فتواى مجتهد را از راههاى ذیل مى توان بدست آورد:
1 - انسان از خود مجتهد، مساءله را بشنود.
2 - از دو نفر عادل بشنود.
3 - از كسى كه مورد اعتماد و اطمینان است بشنود.
4 - از رساله خود مجتهد فتوى را به دست بیاورد.
س 2 - آیا از مجتهدى كه از دنیا رفته مى توان تقلید كرد؟
ج - تقلید ابتدائى كه انسان مى خواهد تازه تقلید كند خیر ولى اگر مدتى از مجتهدى تقلید كرده و به مسائل او عمل نمودن و بعد از دنیا رفته مى توان با فتواى مجتهد جدید بر تقلید میت باقى ماند و البته در صورتى كه مجتهد جدید بقاء بر تقلید میت را رساله مجتهد قبلى نموده به فتواى مجتهد جدید منتخب خود، عمل نماید.
س 3 - نظر مجتهد بر چند نوع است ؟
ج - مجتهد به چند صورت ممكن است نظر بدهد:
1 - حكم كند فردا اول شوال و روز عید فطر است . كه نوعا در اختیار مجتهد حاكم و ولى فقیه است .
2 - فتوا دهد كارى واجب یا حرام یا مستحب یا مكروه یا مباح است مثلا فتوا دهد در وقتى كه انسان نماز واجب بعهده دارد نمى تواند روزه مستحبى بگیرد.
3 - نظریه خود را به صورت احتیاط واجب بیان كند مثلا بگوید احتیاط واجب است كه تسبیحات اربعه را سه مرتبه بگویدكه در این صورت مقلد یا به همان احتیاط عمل كند و یا به مجتهد دیگرى مراجعه مى نماید كه یك بار را كافى مى داند.
4 - پس از فتوى یا پیش از آن احتیاط كند مثلا بگوید: احتیاط، آن است كه نماز را دوباره بخواند، كه این احتیاط مستحب است .
به پرسشهاى زیر پاسخ دهید: 
1 - چرا تقلید كنیم ؟
2 - تقلید چند نوع است ؟
3 - چرا در یك زمان چند مجتهد و مرجع تقلید وجود دارد؟
4 - در انتخاب مجتهد چند شرط وجود دارد؟
5 - مجتهد چند نظر دارد؟
6 - اعمال انسان به چند دسته تقسیم مى شود؟

نوع مطلب : احکام پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 15 آذر 1397 11:08 ب.ظ

Wow all kinds of good data!
cialis generique buy cialis online legal prices on cialis 10 mg american pharmacy cialis online cialis cialis online cost of cialis per pill price cialis best cialis side effects we like it safe cheap cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:39 ق.ظ

Amazing stuff. Appreciate it.
price cialis per pill buy online cialis 5mg online cialis canadian discount cialis calis we like it cialis soft gel online cialis when will generic cialis be available 5 mg cialis pharmacie en ligne best generic drugs cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 11:57 ق.ظ

Fantastic posts. Regards!
cialis 5mg cialis patent expiration best generic drugs cialis cialis 20 mg effectiveness we recommend cialis best buy cost of cialis per pill cialis kamagra levitra we choice cialis pfizer india cialis 5mg effetti del cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 12:21 ق.ظ

You reported this very well!
cost of cialis per pill cialis uk buy cialis cialis generika what is cialis cialis 5mg prix cialis generic availability cialis patentablauf in deutschland buy cialis online legal tadalafilo
یکشنبه 11 آذر 1397 11:55 ب.ظ

Reliable content. Regards.
cialis official site cialis 05 cialis prices in england cialis generico en mexico price cialis best cialis et insomni cialis professional yohimbe cialis super acti comprar cialis 10 espa241a cialis australian price
یکشنبه 11 آذر 1397 12:00 ق.ظ

Thanks a lot. Ample info!

cialis 10 doctissimo when will generic cialis be available generic cialis pill online venta cialis en espaa low cost cialis 20mg only best offers cialis use prix cialis once a da cialis online napol cialis flussig wow cialis 20
جمعه 9 آذر 1397 11:26 ب.ظ

Thanks a lot, I appreciate it!
dose size of cialis cialis patentablauf in deutschland cialis tablets for sale cialis generico online precios cialis peru cialis 05 price cialis best cialis authentique suisse price cialis best cialis for sale south africa
جمعه 9 آذر 1397 11:41 ق.ظ

Incredible quite a lot of excellent info.
cialis coupon cialis generique generic cialis pill online buy cialis online nz cialis generisches kanada tadalafil 20 mg only best offers cialis use cialis side effects try it no rx cialis acheter cialis meilleur pri
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:14 ق.ظ

Thanks, Lots of posts.

buying cialis overnight cialis ahumada cialis 05 we like it cialis soft gel buy cialis online legal cialis 5 mg tadalafil 20mg acheter cialis meilleur pri cialis without a doctor's prescription cialis 10mg prix pharmaci
چهارشنبه 18 مهر 1397 10:49 ب.ظ

Many thanks! Wonderful information!
levitra levitra levitra 10 mg prezzo levitra online levitra without a doctor prescription buy levitra 20 mg cheap 20mg levitra levitra 10 mg kopen buy levitra 10mg cheap 20mg levitra
چهارشنبه 18 مهر 1397 10:48 ب.ظ

Perfectly voiced certainly. .
vardenafil 20mg levitra prices vardenafil levitra online levitra 20 mg buy levitra 10mg vardenafil 20mg buy levitra levitra 20mg buy generic levitra
شنبه 7 مهر 1397 09:38 ب.ظ

Cheers! Quite a lot of info.

generic cialis tadalafil cialis prezzo in linea basso buy cialis cialis taglich only best offers 100mg cialis order a sample of cialis buy cialis uk no prescription price cialis wal mart pharmacy cialis from canada cialis sans ordonnance
شنبه 7 مهر 1397 06:10 ب.ظ

You suggested this really well.
generic cialis tadalafil cialis 5mg billiger cialis 20 mg cialis prezzo al pubblico cialis 5 mg funziona cialis 5mg prix cost of cialis cvs tadalafil il cialis quanto costa chinese cialis 50 mg
شنبه 7 مهر 1397 06:09 ب.ظ

You said it well!
viagra vs cialis vs levitra cialis daily reviews cialis dose 30mg cialis en 24 hora 5 mg cialis coupon printable buying cialis in colombia bulk cialis cialis 5 mg scheda tecnica viagra vs cialis vs levitra cheap cialis
جمعه 6 مهر 1397 05:45 ب.ظ

Appreciate it. Loads of material.

generic cialis pill online cialis 5mg billiger buying brand cialis online cialis en 24 hora buy cheap cialis in uk buy cialis online cialis australia org cialis reviews interactions for cialis generic cialis at walmart
چهارشنبه 14 شهریور 1397 11:57 ب.ظ

Appreciate it. An abundance of facts.

cialis tablets cialis free trial i recommend cialis generico venta cialis en espaa what is cialis we like it cialis price cialis ahumada cialis generico en mexico cialis 20 mg cost opinioni cialis generico
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:10 ب.ظ

Thanks a lot, Quite a lot of write ups!

buy vistagra online safe canadian pharmacies-24h trust pharmacy canada buy viagra usa reputable canadian prescriptions online canada online pharmacies north west pharmacies canada canadian pharmacy no prescription canada online pharmacies medication canadian pharmaceuticals stocks
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:09 ب.ظ

Wonderful content. With thanks.
pharmacy canada reviews canadian medications list canada drugs canada online pharmacies online canadian discount pharmacies global pharmacy canada pharmacy near me canadian medications list online pharmacies india north west pharmacies canada
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:00 ق.ظ

Nicely put. Many thanks.
viagra online canada viagra without presc uk buy viagra online where can you buy viagra online safely can i buy viagra at walmart buy viagra online australia buying viagra in china where can we buy viagra buy viagra pills online how to buy viagra uk
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:25 ب.ظ

Thanks a lot! Numerous postings.

cialis kaufen wo cialis en mexico precio generic cialis tadalafil buying cialis overnight buying cialis overnight where cheapest cialis when can i take another cialis cialis prices link for you cialis price cialis 10 doctissimo
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:52 ب.ظ

You reported that terrifically!
cialis dosage cialis prezzo di mercato cialis pills boards cialis sicuro in linea we like it safe cheap cialis cialis generico lilly bulk cialis generic cialis tadalafil cialis 5 mg effetti collateral click here to buy cialis
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:16 ق.ظ

With thanks, Terrific stuff.
tadalafil 20 mg generic cialis levitra venta de cialis canada low dose cialis blood pressure cialis 30 day trial coupon cialis soft tabs for sale i recommend cialis generico cialis daily dose generic cialis generic tadalafil buy cialis generisches kanada
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:23 ق.ظ

Really a good deal of terrific info.
viagra where to buy were to buy viagra viagra buy no prescription online viagra purchase where can i buy viagra over the counter buy real viagra online uk canadian pharmacy viagra buy viagra with prescription online where to buy viagra in malaysia order viagra uk
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:18 ق.ظ

You revealed it really well.
cialis pills cialis 20mg preis cf cialis generico en mexico cialis preise schweiz cialis 20mg cialis prezzo in linea basso cialis vs viagra cialis coupon how much does a cialis cost cialis 20mg prix en pharmacie
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 02:21 ق.ظ

Wonderful information, Appreciate it.
does cialis cause gout viagra or cialis cialis canadian drugs generic cialis cialis ahumada discount cialis cialis efficacit brand cialis nl cialis 20mg prix en pharmacie cialis generique 5 mg
جمعه 7 اردیبهشت 1397 05:52 ب.ظ

Good facts. Thank you!
enter site natural cialis cialis generique the best choice cialis woman cialis 5 mg cialis super acti cialis coupons cialis generic cialis baratos compran uk cialis lowest price compare prices cialis uk
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:32 ق.ظ

Appreciate it. An abundance of info!

buy viagra china buyviagra online viagra uk buy online pharmacy pharmacy order online buy female viagra online viagra for cheap prices viagra online no prescriptions buy viagra professional buy viagra uk next day delivery
جمعه 17 فروردین 1397 05:02 ب.ظ

Truly a lot of great information!
free generic cialis sublingual cialis online callus dose size of cialis cialis per paypa link for you cialis price generic cialis 20mg tablets cialis side effects we recommend cheapest cialis generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 12:14 ب.ظ

You actually explained it perfectly!
cialis daily new zealand click here cialis daily uk how to buy cialis online usa cialis preise schweiz cialis ahumada cialis 20 mg best price cialis cipla best buy generic cialis tadalafil cialis online achat cialis en itali
جمعه 24 آذر 1396 05:34 ب.ظ
سلام از لس آنجلس! من خسته شدم
مرگ در محل کار، بنابراین من تصمیم گرفتم سایت خود را در آیفون خود در طول ناهار مرور کنم
زنگ تفریح. من عاشق اطلاعاتی هستم که در اینجا ارائه می دهم و نمی توانم منتظر بمانم وقتی که من به خانه بروم.
من بلافاصله وبلاگ شما را بر روی گوشیم شگفت زده کردم..
من حتی از WIFI استفاده نمی کنم، فقط 3G.. به هر حال، وبلاگ بسیار خوب!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

احکام دینی و مذهبی
جهت تبادل لینک وب م ارا لینک کرده از طریق قسمت ارسال پیوند میتوانید لینک شوید

نظر یادتون نره

مدیر وبلاگ : محسن
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :