تبلیغات
احکام شرعی - احکام پسران
 
احکام شرعی
دینی و مذهبی عکس ماه محرم
پنجشنبه 28 مرداد 1389 :: نویسنده : محسن

سخنى با خواننده
نظر به این كه مردان و زنان و پسران و دختران در بیشتر مسائل شرعى ، با هم مشتركند ولى در پاره اى از مسائل از هم جدا مى باشند، و هر گروه براى خود احكام ویژه اى دارد ما بر آن شدیم كه براى هر گروه بطور جداگانه احكامى را تهیه كنیم كه مورد اختلاف فقها و مراجع تقلید نباشد و هر كس از هر مجتهدى كه تقلید مى كند بتواند به مسائل عمل كند و گاهى كه ناچار به ذكر مساءله مورد اختلاف شده ایم در پاورقى آورده ایم .
در پایان باید از برادر محترم و دانشمند، جناب آقاى فلاح زاده كه در تنظیم مسائل و مباحث كتاب ، همكارى نموده ایم ، تشكر نماییم .
با تقدیم احترام - قم سید مهدى آیت اللهى (دادور) 5/5/80
درس اول : شناخت احكام
ارزش انسان در این است كه تلاش كند برنامه زندگى خود را بر اساس قوانین و مقررات اسلامى پایه گذارى نماید این مقرارت عبارتند از:
1 - مبانى اعتقادى كه شامل اصول دین است . این نوع چون مربوط به اساس دین است باید از روى دلیل باشد، هر چند كه دلیل ساده باشد. در این صورت در مسائل اعتقادى و اصول دین ، جاى تقلید نیست .
2 - احكام یا دستورات عملى كه مربوط به فروع دین است .این نوع چون مربوط است به فروع دین و كارهایى كه انسان باید انجام دهد مربوط مى شود به احكام و دستورات دین كه از طریق تقلید و پیروى از مجتهد و كارشناس متخصص صورت مى گیرد.
3 - اخلاق كه مربوط است به پرورش روح سالم سازى روان و ایجاد صفات پسندیده در انسان .
مسائل اخلاقى گاهى بصورت اخلاق عملى و سیره زندگى امامان و بزرگان مطرح مى شود و گاهى به صورت اخلاق نظرى است كه از طریق آشنایى به احادیث و روایات بدست مى آید.
باید توجه داشت كه احكام اسلامى به دو دسته تقسیم مى شود: 
1 - تكلیفى :
احكامى است كه وظیفه انسان را نسبت به رفتار خود مشخص مى كند مثل اینكه عملى واجب یا حرام یا مستحب یا مباح و یامكروه است .
2 - وضعى : 
حكمى است كه شرع غیر از آن پنج قسم در مورد عملى كه انسان انجام داده و یا وضعى كه پیش آمده ، آورده باشد.
واجب - 
كارى است كه انجام آن لازم و ترك آن كیفر الهى دارد مثل نماز و روزه
مستحب - 
كارى است كه انجام آن داراى ثواب است و ترك آن كیفرى ندارد مثل نمازهاى مستحبى .
مكروه - 
كارى است كه ترك آن خوب و ثواب دارد و انجام آن كیفرى بدنبال ندارد مثل خواندن نماز مستحبى در خستگى .
مباح - 
كارى كه انجام آن مساوى است نه داراى كیفرى است و نه ثواب و اجرى دارد كه بسیارى از كارهاى روزمره انسان مثل آب آشامیدن - غذا خوردن از این نوع است .
انسان براى بدست آوردن احكام دینى مى تواند یكى از این سه راه را انتخاب كند:
1 - اجتهاد 2 - احتیاط 3 - تقلید
اینك به توضیح هر یك مى پردازیم :
1 - اجتهاد: 
اجتهاد در لغت به معنى سعى وتلاش و در اصطلاح فقهى عبارت از بدست آوردن احكام از قرآن - سنت - عقل و اجماع است . سنت عبارت از مجموعه گفتار معصومین و رفتار آنان و تقریر و امضاى ایشان و اجماع همان اتفاق فقهاست بر حكمى از احكام دینى .
2 - احتیاط: 
عبارت است از عمل كردن به احكام ، به نحوى كه انسان یقین كند به وظیفه اش عمل كرده است در اینصورت عمل به احتیاط براى كسانى است كه موارد احتیاط را بشناسند و این خود، كار دشوارى است .
3 - تقلید: 
تقلید عبارت است از عمل شخص مكلف به دستورات مجتهد جامع الشرایط، بنابراین بر هر شخص مكلفى كه مجتهد نیست و طریق احتیاط را نمى شناسد و یا مى شناسد ولى نمى خواهد عمل كند، لازم است بخاطر صحیح بودن عبادتش ، به یكى از مجتهدین جامع الشرایط رجوع نموده و از او تقلید نماید.
مى دانیم كه تقلید یك مساءله فطرى است و چیزى نیست كه اسلام از خود براى ما آورده باشد بلكه هر كسى به حكم فطرت خداداد خویش ، در مسائلى كه نمى داند و یا نیاز جسمى و یا روانى او مى طلبد به متخصص فن مراجعه مى كند تا مشكل او حل شود در این صورت بیمار به پزشك ، شاگرد به معلم و جاهل به مسائل شرعى ، به متخصص این فن كه مجتهد جامع الشرایط است مراجعه مى نماید.
تقلید بر دو نوع است : 
1 - تقلید كوركورانه : 
عبارت از كارى است كه انسان بدون آگاهى و توجه به این كه آیا این تقلید برایش سودمند است یا زیان آورد، از دیگران الگو بگیرد و رفتار و گفتار دیگران را براى خود سرمشق قرار دهد.
2 - تقلید آگاهانه : 
عبارت از این است كه انسان در مسائلى كه آگاهى ندارد و نمى فهمد، به متخصص فن مراجعه مى كند و هر دستورى را كه او صادر كند انجام مى دهد و یكى از این موارد تقلید، پیروى مردم از مجتهد جامع الشرایط است .
تعدد مراجع تقلید چرا؟
بعضى ها مى پرسند كه ما چون قرآن و مذهب و پیامبرمان یكى است باید مرجع تقلیدمان هم یكى باشد چرا باید در یك زمان چند مجتهد وجود داشته باشند و در زمانى كه همه آنها در یك سطح علمى هستند شخص ‍ مختار است از هر كدام كه مى خواهد تقلید كند.
براى پاسخ باید توجه داشت كه مكتب تشیع بر خلاف سایر فرق اسلامى براى علم ارزش قایل است و مى گوید هر كسى كه تحصیل دینى كند و به مرحله استنباط و استخراج احكام شرعى برسد خود مجتهد است و نباید از دیگرى تقلید كند و دیگران مى توانند و از او تقلید كنند. حال اگر از میان ده نفر مجتهد جامع الشرایط متساوى ، یكى را انتخاب كنیم و نه نفر دیگر را عقب بزنیم علم را محكوم كرده ایم ، و این كار براى مكتبى كه خود را مترقى مى داند درست نیست پس وجود تعدد مراجع و مقلدین ، خود شاهد زنده بر بها دادن به علم و دانش است در حالى كه در سایر فرق اسلامى مانند اهل سنت هر فرقه و گروهى باید از اندیشه هاى فقهى رئیس و مؤ سس آن پیروى كند.
شرایط مرجع تقلید: 
شخصى كه انسان او را بعنوان مرجع تقلید برمى گزیند باید داراى شرائط زیر باشد:
1 - عادل باشد، یعنى واجبات را انجام دهد و از گناهان دورى جوید .
2 - زنده باشد، بنابر این از مجتهد مرده نمى شود تقلید كرد ولى اگر در زمان حیات مجتهدى از او تقلید كرده وقتى كه از دنیا رفت مى تواند همچنان بر تقلید او باقى ماند.
3 - مرد باشد.
4 - بالغ باشد.
5 - شیعه دوازده امامى باشد.
6 - حلال زاده باشد.
7 - بعضى از فقهاء تقلید اعلم را بعنوان فتوا و بعضى را بصورت احتیاط واجب ، بیان مى كنند.البته تشخیص اعلم حتى میان اهل و دانش بسیار مشكل است و ممكن است یك مجتهد در قسمتى از مسائل فقهى مثل نماز مثلا تبحر و تسلط بیشترى داشته باشد ولى مجتهد دیگر، در مبحث دیگرى مثل طهارت و پاكیزگى تسلطش بیشتر باشد در این صورت اگر اعلمیت یك مجتهد از راه شناخت خود انسان یا توسط شهادت دو نفر عالم عادل یا از راه تاءیید گروهى از عالمان دین ، كه توان تشخیص اعلمیت را دارند، به دست بیاید باید همگى او را بعنوان مرجعیت عامه انتخاب كنند حتى اگر احتمال اعلمیت او را بدهند مقدم است .
پاسخ به چند سؤ ال : 
س 1 - از چه راهى مى توان فتواى مجتهد را بدست آورد؟
ج - فتواى مجتهد را از راههاى ذیل مى توان بدست آورد:
1 - انسان از خود مجتهد، مساءله را بشنود.
2 - از دو نفر عادل بشنود.
3 - از كسى كه مورد اعتماد و اطمینان است بشنود.
4 - از رساله خود مجتهد فتوى را به دست بیاورد.
س 2 - آیا از مجتهدى كه از دنیا رفته مى توان تقلید كرد؟
ج - تقلید ابتدائى كه انسان مى خواهد تازه تقلید كند خیر ولى اگر مدتى از مجتهدى تقلید كرده و به مسائل او عمل نمودن و بعد از دنیا رفته مى توان با فتواى مجتهد جدید بر تقلید میت باقى ماند و البته در صورتى كه مجتهد جدید بقاء بر تقلید میت را رساله مجتهد قبلى نموده به فتواى مجتهد جدید منتخب خود، عمل نماید.
س 3 - نظر مجتهد بر چند نوع است ؟
ج - مجتهد به چند صورت ممكن است نظر بدهد:
1 - حكم كند فردا اول شوال و روز عید فطر است . كه نوعا در اختیار مجتهد حاكم و ولى فقیه است .
2 - فتوا دهد كارى واجب یا حرام یا مستحب یا مكروه یا مباح است مثلا فتوا دهد در وقتى كه انسان نماز واجب بعهده دارد نمى تواند روزه مستحبى بگیرد.
3 - نظریه خود را به صورت احتیاط واجب بیان كند مثلا بگوید احتیاط واجب است كه تسبیحات اربعه را سه مرتبه بگویدكه در این صورت مقلد یا به همان احتیاط عمل كند و یا به مجتهد دیگرى مراجعه مى نماید كه یك بار را كافى مى داند.
4 - پس از فتوى یا پیش از آن احتیاط كند مثلا بگوید: احتیاط، آن است كه نماز را دوباره بخواند، كه این احتیاط مستحب است .
به پرسشهاى زیر پاسخ دهید: 
1 - چرا تقلید كنیم ؟
2 - تقلید چند نوع است ؟
3 - چرا در یك زمان چند مجتهد و مرجع تقلید وجود دارد؟
4 - در انتخاب مجتهد چند شرط وجود دارد؟
5 - مجتهد چند نظر دارد؟
6 - اعمال انسان به چند دسته تقسیم مى شود؟

نوع مطلب : احکام پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 7 خرداد 1397 01:18 ق.ظ

You revealed it really well.
cialis pills cialis 20mg preis cf cialis generico en mexico cialis preise schweiz cialis 20mg cialis prezzo in linea basso cialis vs viagra cialis coupon how much does a cialis cost cialis 20mg prix en pharmacie
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 02:21 ق.ظ

Wonderful information, Appreciate it.
does cialis cause gout viagra or cialis cialis canadian drugs generic cialis cialis ahumada discount cialis cialis efficacit brand cialis nl cialis 20mg prix en pharmacie cialis generique 5 mg
جمعه 7 اردیبهشت 1397 05:52 ب.ظ

Good facts. Thank you!
enter site natural cialis cialis generique the best choice cialis woman cialis 5 mg cialis super acti cialis coupons cialis generic cialis baratos compran uk cialis lowest price compare prices cialis uk
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:32 ق.ظ

Appreciate it. An abundance of info!

buy viagra china buyviagra online viagra uk buy online pharmacy pharmacy order online buy female viagra online viagra for cheap prices viagra online no prescriptions buy viagra professional buy viagra uk next day delivery
جمعه 17 فروردین 1397 05:02 ب.ظ

Truly a lot of great information!
free generic cialis sublingual cialis online callus dose size of cialis cialis per paypa link for you cialis price generic cialis 20mg tablets cialis side effects we recommend cheapest cialis generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 12:14 ب.ظ

You actually explained it perfectly!
cialis daily new zealand click here cialis daily uk how to buy cialis online usa cialis preise schweiz cialis ahumada cialis 20 mg best price cialis cipla best buy generic cialis tadalafil cialis online achat cialis en itali
جمعه 24 آذر 1396 05:34 ب.ظ
سلام از لس آنجلس! من خسته شدم
مرگ در محل کار، بنابراین من تصمیم گرفتم سایت خود را در آیفون خود در طول ناهار مرور کنم
زنگ تفریح. من عاشق اطلاعاتی هستم که در اینجا ارائه می دهم و نمی توانم منتظر بمانم وقتی که من به خانه بروم.
من بلافاصله وبلاگ شما را بر روی گوشیم شگفت زده کردم..
من حتی از WIFI استفاده نمی کنم، فقط 3G.. به هر حال، وبلاگ بسیار خوب!
جمعه 17 آذر 1396 10:28 ب.ظ
Does your blog have a contact page? I'm having trouble locating it but, I'd
like to send you an e-mail. I've got some creative ideas for your blog you
might be interested in hearing. Either way, great website and I
look forward to seeing it expand over time.
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:54 ب.ظ
تمام وقت من خواندن مقالات کوچک و یا بررسی های که به خوبی آنها را روشن انگیزه، و
این نیز با این نوشتار اتفاق می افتد
که من در حال خواندن در این زمان.
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:16 ب.ظ
مقاله بسیار خوب است. من هم بخاطر برخی از این مسائل هستم
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:26 ب.ظ
An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who was doing a
little research on this. And he actually bought me lunch because I discovered it for him...
lol. So let me reword this.... Thank YOU for the meal!! But yeah,
thanx for spending the time to talk about this issue here on your web
page.
شنبه 10 تیر 1396 01:08 ق.ظ
Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News.

Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Thanks
یکشنبه 4 تیر 1396 09:43 ب.ظ
For the reason that the admin of this web site is working, no
uncertainty very soon it will be renowned, due to its feature contents.
جمعه 29 اردیبهشت 1396 08:48 ب.ظ
You really make it seem really easy with your presentation however I to find
this topic to be really one thing which I believe I'd never understand.

It seems too complicated and extremely huge for me.
I am taking a look ahead in your subsequent put up, I'll try to get the hang of
it!
جمعه 22 اردیبهشت 1396 03:07 ق.ظ
Hello There. I discovered your blog using msn. That is a very smartly
written article. I'll be sure to bookmark it and return to learn extra of your helpful information. Thank
you for the post. I will definitely return.
شنبه 19 فروردین 1396 11:31 ب.ظ
Howdy very cool site!! Man .. Excellent .. Superb ..
I will bookmark your blog and take the feeds additionally?

I'm happy to find so many useful information right here within the submit, we want work out extra techniques on this regard, thank
you for sharing. . . . . .
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

احکام دینی و مذهبی
جهت تبادل لینک وب م ارا لینک کرده از طریق قسمت ارسال پیوند میتوانید لینک شوید

نظر یادتون نره

مدیر وبلاگ : محسن
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :